Wekom op onze website

Algemene voorwaarden Wolff Security

 

Deze Algemene voorwaarden verstaan onder:

 

 

Artikel 1 Definities

 

Wolff Security.: gevestigd te Boxtel en de tot Wolff Security. gelieerde ondernemingen

 

BEVEILIGINGSBEAMBTE: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Wolff Security werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.

 

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke - of rechtspersoon die met Wolff Security een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden alsmede behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 

EEN OPDRACHT: de overeenkomst van opdracht tussen Wolff Security. en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Wolff Security voor zover één en ander is omschreven in artikel 7: 690 van het Burgerlijk wetboek. Tenzij tussen Wolff Security en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dit ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van Wolff Security.
Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Wolff Security uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes

 

Alle offertes van Wolff Security zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in

een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Wolff Security is

eerst gebonden door zijn schriftelijke bevestiging van de opdracht.

Hetzelfde geldt ten aanzien van later door de opdrachtgever verzochte aanvullingen en/of wijzigingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst respectievelijk aanvulling of wijziging juist en volledig weer te geven.

Wolff Security kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Wolff Security niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor eventuele toekomstige opdrachten.

 

 

 

Artikel 4 Prijzen

 

De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief hetgeen verschuldigd is ter zake van omzetbelasting of andere daarmee overeenstemmende heffingen, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Alle geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Eventueel door Wolff Security  verleende betalings- en andere kortingen hebben betrekking op de prijs, exclusief omzetbelasting.

Afspraken betreffende prijsverlaging en/of prijsstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van Wolff Security.

 

 

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen opdrachtgever en Wolff Security tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Indien wordt overeengekomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wolff Security zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Wolff Security de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast uurtarief is overeengekomen zal Wolff Security daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van overeenkomst een overschrijding van dit uurtarief tot gevolg heeft.

Kosten, verbonden aan door de opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Wolff Security mag deze extra kosten zonder meer doorberekenen, tenzij bij aanvulling of wijziging door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een kostenopgave is verzocht en tevens is bepaald dat eerst tot uitvoering door Wolff Security mag worden overgegaan na op grond van deze kostenopgave verkregen toestemming.

Het in de voorgaande volzin bepaalde geldt niet indien op verzoek van de opdrachtgever de aangevulde of gewijzigde opdracht terstond moet worden uitgevoerd. In een dergelijk geval is de opdrachtgever zonder meer gehouden alle daaruit voortvloeiende extra kosten te voldoen, conform de opgave van Wolff Security.

Wolff Security zal echter geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Wolff Security kunnen worden toegerekend.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wolff Security een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 Annulering/opschorting/ontbinding

 

Wolff Security is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

Wolff Security is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wolff Security kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wolff Security op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wolff Security de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Wolff Security zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wolff Security zal R.V. SECU-RITY B.V. in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wolff Security extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 7 Selectie

 

Wolff Security selecteert de te werk te stellen beveiligingsbeambte aan de hand van aan Wolff Security bekende hoedanigheden en kundigheden van de te werk te stellen beveiligingsbeambte enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan Wolff Security verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Wolff Security is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt Wolff Security de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de beveiligingsbeambte aan de verwachtingen voldoet. Wolff Security aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de beveiligingsbeambte niet aan de verwachtingen voldoet.

 

 

Artikel 8 Arbeidstijd: Overwerk

 

De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en Wolff Security.

Wolff Security kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht die de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of de bij rooster vastgestelde uren te boven gaan.

Alle kosten voor Wolff Security over de, in afwijking van de bij opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de beveiligingsbeambte verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart Wolff Security volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of beveiligingsbeambten ontstaan door handelen of nalaten van de beveiligingsbeambte dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden. Indien Wolff Security rechtens aansprakelijk gehouden kan worden tot vergoeding van opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad geldt het volgende:

1. Wolff Security  is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.

2. Andere schade dan onder 1. bedoeld, wordt vergoed tot maximaal 40% van de factuurwaarde van de door opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te bepalen vergoeding. De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van Wolff Security voortvloeien.

3. Aansprakelijkheid geldt slechts die gebeurtenissen die krachtens de door Wolff Security af te sluiten verzekering zijn gedekt en per afzonderlijke opdracht en wordt in alle gevallen beperkt tot het maximum van  € 1.000.000,= per opdracht dan wel gebeurtenis.

De opdrachtgever stelt zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die als passagier zijn meegereden. Opdrachtgever vrijwaart Wolff Security tegen alle aanspraken van derden.

In afwijking van hetgeen onder 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde uurtariefgedeelte.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van R.V. SECU-RITY B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Wolff Security toegerekend kunnen worden, en de eventuele redelijke kosten die gemaakt worden ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Wolff Security is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wolff Security of haar ondergeschikten.

 

 

Artikel 10 Garantie veiligheid en vrijwaring

 

Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de beveiligingsbeambte als jegens Wolff Security om de lokalen, locaties, terreinen ,werktuigen en gereedschappen waar en waarmee de diensten en werkzaamheden door de beveiligingsbeambte worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen, waaronder het afdoende verzekeren wordt inbegrepen,  en zodanige aanwijzingen te verstrekken, dat de beveiligingsbeambte tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

Opdrachtgever zal aan Wolff Security en ook aan de beveiligingsbeambte vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van beveiligingsbeambte verlangde beroeps-kwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te lenen arbeidsplaats.

Indien de beveiligingsbeambte een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval.

Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens de beveiligingsbeambte en diens nagelaten betrekkingen gehouden tot vergoeding van alle schade, inkomensderving daaronder begrepen, die de beveiligingsbeambte dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen. Opdrachtgever zal Wolff Security altijd vrijwaren tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten en schaden wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings) rechten van Wolff Security jegens opdrachtgever.

 

 

Artikel 11 Facturen

 

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of zover niet anders overeengekomen worden de facturen van Wolff Security berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord geretourneerde opdrachtbevestiging. Opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te (doen) zien dat op de opdrachtbevestiging de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld.

Bij verschil tussen de bij Wolff Security ingeleverde opdrachtbevestiging en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Wolff Security ingeleverde opdrachtbevestiging voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in de vorige volzin omschreven verplichtingen, is Wolff Security gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandig-heden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

Wolff Security factureert wekelijks aan opdrachtgever.
Wolff Security behoudt zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen indien de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Wolff Security op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 12 Betaling

 

Opdrachtgever is altijd gehouden elke door Wolff Security ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Wolff Security schriftelijk anders is overeengekomen. De factuurdatum is in het algemeen bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn. Indien echter facturering geschiedt na de datum van levering of uitvoering is steeds de leverings- of uitvoeringsdatum bepalend.

Uitsluitend betalingen aan Wolff Security zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Wolff Security tot incassering van de in de eerste volzin van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan een beveiligingsbeambte en of het verstrekken van voorschotten aan een beveiligingsbeambte zijn verboden en onverbindend en kunnen grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

Indien een factuur van Wolff Security niet binnen de in de eerste volzin van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.

De in het bezit van Wolff Security zijnde doordruk van kopie van de door R.V. SECU-RITY B.V. aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren.

Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Wolff Security te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op datgene wat volgens de van toepassing zijnde wetgeving op dit punt maximaal toelaatbaar is. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door Wolff Security is ingeroepen respectievelijk de vordering door Wolff Security ter incasso uit handen is gegeven zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Wolff Security om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

 

 

Artikel 13 Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de beveiligingsbeambte.

 

Het is opdrachtgever niet toegestaan om met een bij hem tewerkgestelde beveiligingsbeambte rechtstreeks een arbeidsverhouding aan te gaan.

Indien opdrachtgever na de aanvang van de opdracht tot een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken beveiligingsbeambte aangaat, zal hij aan Wolff Security uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten betalen een bedrag van € 22.689,01 voor de betreffende beveiligingsbeambte. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 14 korte oproep

 

Indien de beveiligingsbeambte zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is opdrachtgever tenminste gehouden aan Wolff Security  te betalen het opdrachtgevertarief berekend over vijf gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens Wolff Security

Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan Wolff Security per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over vijf gewerkte uren.

 

Artikel 15 Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en wederuitzending .

 

Het is opdrachtgever verboden een aan hem tewerkgestelde beveiligingsbeambte buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk Wolff Security te kennen en zonder haar toestemming. Ter verkrijging van toestemming dienen aan  Wolff Security te worden opgegeven land en plaats, waar die werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de beveiligingsbeambte onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Wolff Security zijn eenmaal gegeven toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten door de beveiligingsbeambte van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Het is opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende beveiligingsbeambte zelf ter beschikking te stellen aan derden. In dit verband wordt onder derde mede verstaan doorlening aan een (rechts) persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

 

 

Artikel 16 Invloed op tarief (door wijziging) van functie.

 

De uurbeloning, zoals deze door Wolff Security bij aanvang van de arbeidsverhouding is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenkomt met de juiste functieomschrijving zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief worden aangepast.

Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven. Het in de vorige volzinnen van dit artikel bepaalde laat onverlet dat Wolff Security met de wijziging van functie moet hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Wolff Security voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.

 

 

Artikel 17 Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijk loon en/of lastenverhoging

en/of algemene kostenverhogingen.

 

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een beveiligingsbeambte hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen van een van toepassing zijnde CAO of van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of indien ten gevolgde van een wijziging in eerdergenoemde Cao de arbeidsvoorwaarden van de beveiligingsbeambte anderszins tot hogere kosten voor Wolff Security leiden en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door Wolff Security te betalen premies en pensioenpremies ingevolge op grond van eerdergenoemde Cao of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor Wolff Security plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Wolff Security vrij het opdracht-gevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

 

 

Artikel 18 Vervanging en beëindiging opdracht

 

Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Wolff Security en de beveiligingsbeambte is aangegaan of overlijden van de beveiligingsbeambte geldt als overmacht voor Wolff Security en dientengevolge is Wolff Security nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat Wolff Security, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de beveiligingsbeambte zal trachten zorg te dragen.

Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Wolff Security de beveiligingsbeambte niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Wolff Security en beveiligingsbeambte is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.

Mocht een beveiligingsbeambte, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere beveiligingsbeambte dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde beveiligingsbeambte bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

 

 

Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 

Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van beveiligingsbeambten aan opdrachtgever neemt Wolff Security in acht de wettelijke bepalingen, de van toepassing zijnde Cao, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onder-scheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Wolff Security worden meegewogen.

 

 

Artikel 20 Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging

 

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke Wolff Security aan opdrachtgever een beveiligingsbeambte levert en deze beveiligingsbeambte voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

- Is voor de duur van een opdracht niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan opdrachtgever de opdracht indien de opdracht twee maanden of langer heeft geduurd beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.

- Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijn van beëindiging, als geregeld in de vorige volzin van dit artikel, verplicht opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de beveiligingsbeambte gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan Wolff Security van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat Wolff Security, indien de beveiligingsbeambte gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.

Voor het bepalen van de termijn, genoemd onder het eerste streepje van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging. In alle gevallen van aankondiging van de opdracht aan Wolff Security moet opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de beveiligingsbeambte.

- Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de beveiligingsbeambte aan Wolff Security of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. De opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat beveiligingsbeambte arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van die beveiligings-beambte onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van Wolff Security schriftelijk aan Wolff Security te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft de terbeschikkingstelling van de beveiligingsbeambte te beëindigen onmiddellijk na diens melding van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.

-De opdracht eindigt wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat:

- de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

- Wolff Security de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdracht-
 gever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Wolff Security volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. De beëindiging van deze opdracht  is een gevolg van een ontbinding, die toerekenbaar is aan opdrachtgever. Die ontbinding vindt immers zijn oorzaak in een gedraging/misdraging van opdrachtgever, die tussen partijen geldt als wilsverklaring bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW; dat wil zeggen als een verzoek van opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de beveiligingsbeambte. Op eerste verzoek van Wolff Security bevestigt opdrachtgever schriftelijk per datum van de ontbinding beëindiging van de terbeschikkingstelling van de beveiligings-beambte te hebben verzocht, zoals hiervoor bedoelt.

 

 

Artikel 21 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht

 

Ten aanzien van de duur ( en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke Wolff Security aan opdrachtgever een beveiligingsbeambte levert en deze beveiligingsbeambte voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

- Ter bevestiging wordt er door Wolff Security een opdrachtbevestiging opgemaakt en ondertekend en aan opdrachtgever toegezonden. Wolff Security en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat deze door opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door Wolff Security is terug ontvangen.

- De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van tussentijds beëindiging, zoals omschreven in dit artikel.

- Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken beveiligingsbeambte niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van Wolff Security of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en gewezen beveiligingsbeambte.

- Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan nadat Wolff Security een andere werkkring voor de betrokken beveiligings-beambte heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatig wijze is beëindigd.

- Indien een beveiligingsbeambte als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht, zal, voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de arbeidsongeschikt-heid geen facturering plaatsvinden.
- In aanvulling op hetgeen hieromtrent in deze Algemene Voorwaarden is gesteld wordt, indien door buiten de risicosfeer van Wolff Security gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting) bij opdrachtgever geen werk, of minder dan overeengekomen, beschikbaar is, het vastgestelde tarief onverkort doorgefactureerd.

 

 

Artikel 22 Overige bepalingen .

 

-Wolff Security is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Wolff Security door of in verband met enig voorschrift van de overheid daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Wolff Security verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.
- Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Wolff Security verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend)zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Wolff Security de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
- Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.

- Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstdoende partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten.
- Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van Wolff Security de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen.
- Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Wolff Security en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wolff Security zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

 

 

Artikel 23 Overmacht

 

Onder overmacht wordt ten deze verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Wolff Security kan worden verlangd.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het tot Wolff Security behorende personeel, brand, blikseminslag, explosie, overstroming en voorts iedere gebeurtenis die buiten de wil of toedoen van Wolff Security de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt of verhindert uit te voeren.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Wolff Security gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst uit te stellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Wolff Security is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Wolff Security behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.